ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

Tasques bàsiques administració de comunitats de propietaris

Administració de Comunitats
 • Convocatòria anyal de l’Assemblea General Ordinària.
 • Elaboració i confecció de l’acta de l’assemblea.
 • Confecció del pressupost anyal d’ingressos i despeses.
 • Distribució entre els copropietaris del pressupost aprovat.
 • Notificació de l’acta aprovada, així com del pressupost i les corresponents quotes que aquest generi.
 • Control del pressupost.
 • Manteniment dels comptes de cadascun dels copropietaris.
 • Ingressos, despeses i comptes bancaris de la comunitat.
 • Reclamació, si s’escau, de las quotes pendents (prèvia a la via judicial).
 • Presentació de l’estat de comptes anualment.
 • Proposta, si s’escau, d’industrials per l’execució dels treballs aprovats per part de la Comunitat de Propietaris.