ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS

Tasques bàsiques administració de lloguers

Administració de Lloguers
 • Anàlisi del perfil i solvència del possible arrendatari.
 • Formalització dels contractes d’arrendament.
 • Generació i cobrament de rebuts als arrendataris.
 • Gestió, si s’escau, d’avals i garanties.
 • Manteniment de fiances.
 • Control del venciment dels contractes d’arrendament.
 • Gestió de renúncies i liquidació de fiances.
 • Seguiment de l’estat de cobraments.
 • Gestió d’impagaments (prèvia a la via judicial).
 • Gestió d’incidències.
 • Liquidació mensual de la renda satisfeta a la propietat de l’immoble.